Become a Certified Project Management Professional

เรียนฟรีกับ mydemy ร่วมรับรองหลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานพันธมิตรของเรา

เรียนให้ครบทั้ง 4 คอร์ส แล้วไปเจอกันต่อที่ Power Skills นะ!

เริ่มเรียนจากคอร์สบนสุดไปล่างสุดได้เลย!