Become a Certified Learning Designer

เรียนฟรีกับ mydemy ร่วมรับรองหลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานพันธมิตรของเรา

เรียนให้ครบทั้ง 5 คอร์ส แล้วไปเจอกันต่อที่ Power Skills นะ!

เริ่มเรียนจากคอร์สบนสุดไปล่างสุดได้เลย!